آرزوی افغان ها؟!

امروز که داشتم مریض می دیدم یک زن و مرد افغان دختر کوچکشان را برای ویزیت آورده بودند. دخترک دو روز پیش تصادف کرده بود و چند جاش کبود بود ولی در کل سالم و سرحال بود. مرد ایرانی که ضارب بود هم خیلی دست و پایش را گم کرده بود و هراسان بود. زن افغان از حرف من ناراحت شد که چرا میگی دخترم سالم است و ... بعد گفت منتظریم تا در کشورتان جنگ شود و ما افغان ها -با دستش زیر و رو شدن را اشاره کرد- شما را از این رو به آن رو کنیم!! یک زن و مرد افغان که 20 ساله اینجان اینو میگن افغانهای اونور مرز که حتما تشنه خون ما هستند. انگار آب سرد ریختن روی من! یک لحظه تصور جنگ و غارت و تجاوز و بچه های عزیزمان و ... دیگه نمی تونستم مریض ببینم اینقدر این حرف رویم تاثیر گذاشت و اینقدر واقعی بود و مرا از آینده ای مبهم ترساند!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید